Manabi TV

Lệnh cơ bản trong vim

Liên quan đến tìm kiếm:set hls: High light khi search trong vim/[keyword or phrase]: Tìm forward keyword?[keyword or phrase]: Tìm backward keyword Delete moded + $:...

Todo App

Dockerfile # Dockerfile FROM “node:14.5.0-alpine3.10” ENV http_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ ENV https_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ ENV no_proxy=localhost,127.0.0.1 WORKDIR /app docker-compose.yml docker-compose.yml version: “2” services: node: build: . environment: – NODE_ENV=production volumes: -...

Các lệnh thường dùng trong Tmux

tmux: khởi động sessiontmux a -t <id>: để activate session được chỉ địnhCtr + b + ?: khởi động help để xem menu lệnhCtr + b...

0

Các lệnh git thường dùng

Các thuật ngữ:working directory: các file trên local PCstage area: nơi lưu trữ thay đổi của file để có thể đưa lên repository, chỉ những thay...

segmentation 0

Training coco dataset với mask-rcnn

Sửa lại đường dẫn root_path trong coco.py # ROOT_DIR = os.path.abspath(“../../”)ROOT_DIR = os.path.abspath(“./”) Chạy lệnh sau từ docker để download dataset và trainingdocker-compose run –service-ports engine...

segmentation 0

Build docker cho môi trường chạy Mask R-CNN

Cấu trúc thư mục DockerfileFROM nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf1-py3ENV NVIDIA_VISIBLE_DEVICES allENV http_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV https_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV no_proxy=localhost,127.0.0.1RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get updateWORKDIR /engineCOPY ./Mask_RCNN/ /engineRUN python setup.py installRUN apt-get install -y libsm6 libxext6 libxrender-devRUN...

Remove all containers, images

Stop and remove all docker containers and images List all containers (only IDs) docker ps -aq. Stop all running containers. docker stop $(docker ps -aq) Remove...