Manabi TV

git diff side-by-side

Set a diff tool of your choice: git difftool –tool=vimdiff Or write it to ~/.gitconfig: tool = vimdiff Now you can see your changes in the...

Cài đặt neovim

Tham khảo để cài đặt: https://github.com/neovim/neovim/wiki/Installing-Neovim sudo apt-get install neovimmkdir -p ~/.config/nvim Setting file init.vim rồi đặt trong ./config/nvim Cài đặt plugin cd ~/.config/nvim curl -fLo...

Cài đặt fzf và fvim

Tham khảo https://github.com/junegunn/fzf  để cài đặt fzf git clone –depth 1 https://github.com/junegunn/fzf.git ~/.fzf~/.fzf/install source ~/.bashrc Tham khảo https://github.com/junegunn/vim-plug để cài đặt vim-plugin curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim –create-dirs...

Lệnh cơ bản trong vim

Liên quan đến tìm kiếm:set hls: High light khi search trong vim/[keyword or phrase]: Tìm forward keyword?[keyword or phrase]: Tìm backward keyword Delete moded + $:...

Todo App

Dockerfile # Dockerfile FROM “node:14.5.0-alpine3.10” ENV http_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ ENV https_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ ENV no_proxy=localhost,127.0.0.1 WORKDIR /app docker-compose.yml docker-compose.yml version: “2” services: node: build: . environment: – NODE_ENV=production volumes: -...

Các lệnh thường dùng trong Tmux

tmux: khởi động sessiontmux a -t <id>: để activate session được chỉ địnhCtr + b + ?: khởi động help để xem menu lệnhCtr + b...

0

Các lệnh git thường dùng

Các thuật ngữ:working directory: các file trên local PCstage area: nơi lưu trữ thay đổi của file để có thể đưa lên repository, chỉ những thay...

segmentation 0

Training coco dataset với mask-rcnn

Sửa lại đường dẫn root_path trong coco.py # ROOT_DIR = os.path.abspath(“../../”)ROOT_DIR = os.path.abspath(“./”) Chạy lệnh sau từ docker để download dataset và trainingdocker-compose run –service-ports engine...