Build môi trường training mask-rcnn

Để cho tiện sau này không bị ảnh hưởng về môi trường khi deploy và phát triển ở các máy khác nhau, chúng ta sẽ sử dụng container của NGC (Nvidia Gpu Container)

1. Môi trường đã có docker
2. Clone github code
cd ~/Desktop
git clone git@github.com:matterport/Mask_RCNN.git

3. Pull container
Container này có version 1.14 cho tensorflow, lưu ý không dùng tensorflow version 2.x vì các thư viện thứ 3 trong mask r-cnn chưa support kịp cho tensorflow 2.x. Lệnh pull như sau:
docker pull nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf1-py3
4. Run container
docker run -it -p 8889:8888 -v ~/Desktop/Mask_RCNN:/work -e http_proxy=$http_proxy -e https_proxy=$https_proxy nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf1-py3 bash
5. Setting project trong container
cd /work
python setup.py install
Nếu terminal xuất ra:
Finished processing dependencies for mask-rcnn==2.1 thì ok.
Cài đặt các thư viện cần thiết
apt update
apt-get install -y libsm6 libxext6 libxrender-dev
pip install opencv-python
pip install scikit-image
pip install keras==2.0.8
pip install imgaug

6. Chạy thử training model từ file train_shapes.ipynb

Result from train_shapes.ipynb
Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *