Tìm hiểu về mask-rcnn

Bài này tập trung vào việc cài đặt chạy được source code từ repository github: https://github.com/matterport/Mask_RCNN

Clone source code:
git clone https://github.com/matterport/Mask_RCNN.git

Cài đặt các thư viện cần thiết (Trên mỗi trường anaconda)
pip install tensorflow-gpu
pip install scikit-image
pip install keras
pip install imgaug
pip install pycocotools

Update thư viện tensorflow:
– Bước này rất quan trọng
– Do repos được viết trên tensorflow version cũ nên cần upgrade source code sang version mới để chạy được trên tensorflow 2.0 (Tham khảo: https://github.com/matterport/Mask_RCNN/issues/1797)
– Tại terminal chạy dòng lệnh dưới. Không xảy ra lỗi thì Ok..
tf_upgrade_v2 --intree Mask_RCNN --inplace --reportfile report.txt

Run demo script
– Khởi động jupyter notebook trong môi trường muốn thực hiện.
– Thêm dòng sau vào nếu muốn không hiển thị warning ở code muốn chạy
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

– Sau đó chạy file demo dưới
https://github.com/matterport/Mask_RCNN/blob/master/samples/demo.ipynb
Ta nhận được kết quả segmentation tương tự như hình dưới

Result from Mask r-cnn

Have fun!

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *