Training coco dataset với mask-rcnn

Sửa lại đường dẫn root_path trong coco.py

# ROOT_DIR = os.path.abspath("../../")
ROOT_DIR = os.path.abspath("./")

Chạy lệnh sau từ docker để download dataset và training
docker-compose run --service-ports engine python samples/coco/coco.py train --dataset ./assets/coco --model coco --download True

Dataset được download về trong thư mục assets/coco

Nếu muốn download dataset thôi thì các bạn vào trực tiếp trang web của coco dataset để chọn download phần train(13GB), valid(6GB) và annotation data(241Mb)

Chú ý là nếu xảy ra lỗi instances_minival2014.json không tồn tại hoặc instances_valminusminival2014.json không tồn tại thì copy 2 file đó ra từ instances_val2014.json bằng lệnh:
cp annotations/instances_val2014.json annotations/instances_minival2014.json
cp annotations/instances_val2014.json annotations/instances_valminusminival2014.json

Kết quả sau khi chạy lệnh training
docker-compose run engine python samples/coco/coco.py train --dataset ./assets/coco --model coco --download True
Chú ý là nếu đã có dataste rồi thì không cần option --download True

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *