Các lệnh thường dùng trong Tmux

tmux: khởi động session
tmux a -t <id>: để activate session được chỉ định
Ctr + b + ?: khởi động help để xem menu lệnh
Ctr + b + c: tạo windows mới
Ctr + b + p: về windows trước
Ctr + b + n: đến windows tiếp theo
Ctr + b + “: chia ngang cửa sổ
Ctr + b + %: chia dọc cửa sổ
Ctr + b + <các mũi tên lên xuống, trái phải>: để di chuyển giữa các cửa sổ
Ctr + b + x: tắt cửa đổ
Ctr + b + d: detach session
Ctr + b + :resize-pane -U <number>: dịch lên <number> pixel. Tương tự -D, -L. -R là Down, Left, Right
Đơn giản hơn thì dùng Ctr + b + arrow(keyboard)

Share

You may also like...

1 Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *