Lệnh cơ bản trong vim

Liên quan đến tìm kiếm
:set hls: High light khi search trong vim
/[keyword or phrase]: Tìm forward keyword
?[keyword or phrase]: Tìm backward keyword

Delete mode
d + $: xoá từ vị trí hiện tại đến cuối dòng
d + 0: xoá từ vị trí hiện tại đến đầu dòng
[n]dd: xoá n dòng
dd: xoá dòng hiện tại
d[n]w: xoá [n] word phía sau

Change mode
c[n]w: Xoá n word rồi chuyển sang chế độ edit để edit được (change)

Save mode
Shift + zz: Lưu và thoát
:wq: Lưu và thoát

Undo mode
u: Quay về 1 trước thay đổi
Shift + u: Quay về tất cả các thay đổi

Replace chracter mode
r[character]: thay đổi character hiện tại bằng character muốn

Substitution mode
:%s/from/to/gc: Substitution [from] thành [to] ở tất cả file(g=global?), c(confirmation) để cho user xác nhận

Paster mode
p: paste

Di chuyển đơn vị word
w: di chuyển về phía trước theo word
e: di chuyển về phía trước theo word

Liên quan đến di chuyển đến dòng
:set number: Hiển thị number line
:[number]: Di chuyển đến dòng thứ [number]
ng: di chuyển đến dòng n
Shift + g: Di chuyển đến cuối file
gg: Di chuyển đến đầu file

Để học vim có thể tham khảo: https://learnvimscriptthehardway.stevelosh.com/
Tạo file .vimrc nhanh cho ngôn ngữ lựa chọn bằng cách vào trang https://vim-bootstrap.com/

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *