Cài đặt fzf và fvim

Tham khảo https://github.com/junegunn/fzf  để cài đặt fzf

git clone --depth 1 https://github.com/junegunn/fzf.git ~/.fzf~/.fzf/install
source ~/.bashrc

Tham khảo https://github.com/junegunn/vim-plug để cài đặt vim-plugin

curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \     https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim

Tham khảo https://github.com/junegunn/fzf.vim để cài đặt fzf.vim. Thêm đoạn sau vào ~/.vimrc

call plug#begin('~/.vim/plugged')
Plug 'junegunn/fzf', { 'do': { -> fzf#install() } }
Plug 'junegunn/fzf.vim'
call plug#end()

Thêm đoạn script vào cuối ~/.bashrc để tạo command fvim. Sau đó chạy source ~/.bashrc để apply thay đổi

fvim() {
    files=$(git ls-files) &&
    selected_files=$(echo "$files" | fzf -m --preview 'head -100 {}') &&   
    vim $selected_files 
}

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *