Category: AI

segmentation 0

Build docker cho môi trường chạy Mask R-CNN

Cấu trúc thư mục DockerfileFROM nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf1-py3ENV NVIDIA_VISIBLE_DEVICES allENV http_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV https_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV no_proxy=localhost,127.0.0.1RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get updateWORKDIR /engineCOPY ./Mask_RCNN/ /engineRUN python setup.py installRUN apt-get install -y libsm6 libxext6 libxrender-devRUN...

PoC-failed 0

Tuyển tập PoC failure case

Nếu như mọi người để ý trên báo chí, truyền thông thì sẽ nhận ra được một điều, đó là những tin đưa thông tin đại...