Category: Computer Vision

Cài đặt fzf và fvim

Tham khảo https://github.com/junegunn/fzf  để cài đặt fzf git clone –depth 1 https://github.com/junegunn/fzf.git ~/.fzf~/.fzf/install source ~/.bashrc Tham khảo https://github.com/junegunn/vim-plug để cài đặt vim-plugin curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim –create-dirs...

segmentation 0

Training coco dataset với mask-rcnn

Sửa lại đường dẫn root_path trong coco.py # ROOT_DIR = os.path.abspath(“../../”)ROOT_DIR = os.path.abspath(“./”) Chạy lệnh sau từ docker để download dataset và trainingdocker-compose run –service-ports engine...

segmentation 0

Build docker cho môi trường chạy Mask R-CNN

Cấu trúc thư mục DockerfileFROM nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf1-py3ENV NVIDIA_VISIBLE_DEVICES allENV http_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV https_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV no_proxy=localhost,127.0.0.1RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get updateWORKDIR /engineCOPY ./Mask_RCNN/ /engineRUN python setup.py installRUN apt-get install -y libsm6 libxext6 libxrender-devRUN...

segmentation 0

Tìm hiểu về mask-rcnn

Bài này tập trung vào việc cài đặt chạy được source code từ repository github: https://github.com/matterport/Mask_RCNN Clone source code:git clone https://github.com/matterport/Mask_RCNN.git Cài đặt các thư viện...

face-recgnition 0

Face Recognition Dataset

Tổng hợp datasets Gần đây gặp nhiều project làm về phát hiện và nhận diện khuôn mặt (face recognition). Về tác vụ này thì người ta...