Category: git

git diff side-by-side

Set a diff tool of your choice: git difftool –tool=vimdiff Or write it to ~/.gitconfig: tool = vimdiff Now you can see your changes in the...

0

Các lệnh git thường dùng

Các thuật ngữ:working directory: các file trên local PCstage area: nơi lưu trữ thay đổi của file để có thể đưa lên repository, chỉ những thay...