Các lệnh thường dùng trong Tmux

tmux: khởi động sessiontmux a -t <id>: để activate session được chỉ địnhCtr + b + ?: khởi động help để xem menu lệnhCtr + b...