Manabi TV

segmentation 0

Build docker cho môi trường chạy Mask R-CNN

Cấu trúc thư mục DockerfileFROM nvcr.io/nvidia/tensorflow:20.03-tf1-py3ENV NVIDIA_VISIBLE_DEVICES allENV http_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV https_proxy=http://proxy.srv.cc.nttcom.co.jp:8080/ENV no_proxy=localhost,127.0.0.1RUN DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get updateWORKDIR /engineCOPY ./Mask_RCNN/ /engineRUN python setup.py installRUN apt-get install -y libsm6 libxext6 libxrender-devRUN...

Remove all containers, images

Stop and remove all docker containers and images List all containers (only IDs) docker ps -aq. Stop all running containers. docker stop $(docker ps -aq) Remove...

segmentation 0

Tìm hiểu về mask-rcnn

Bài này tập trung vào việc cài đặt chạy được source code từ repository github: https://github.com/matterport/Mask_RCNN Clone source code:git clone https://github.com/matterport/Mask_RCNN.git Cài đặt các thư viện...

Watchdog để theo dõi thay đổi file

Cài đặt Cách dụng Đối với folder <directory_to_watch>, file có đuôi là <extension> thay đổi, tạo mới, xoá thì sẽ thực hiện dòng lệnh <command>

PoC-failed 0

Tuyển tập PoC failure case

Nếu như mọi người để ý trên báo chí, truyền thông thì sẽ nhận ra được một điều, đó là những tin đưa thông tin đại...

face-recgnition 0

Face Recognition Dataset

Tổng hợp datasets Gần đây gặp nhiều project làm về phát hiện và nhận diện khuôn mặt (face recognition). Về tác vụ này thì người ta...