Face Recognition Dataset

Tổng hợp datasets Gần đây gặp nhiều project làm về phát hiện và nhận diện khuôn mặt (face recognition). Về tác vụ này thì người ta...